Shuvuuia


Shuvuuia deserti (2005)

Original size: 5 X 5 in; Watercolor on paper